قیمت پلنیوم باکس - شرکت صنعتی رحمتی - همیار دانش

همانطور که در ظواهر پلنیوم باکس ها مشخص میباشد یک جعبه در ساخت آن‌ها تعبیه شده میباشد که از آن به خواسته تجمع

توسط HEKAYATS در 17 فروردین 1401
همانطور که در ظواهر پلنیوم باکس ها مشخص میباشد یک جعبه در ساخت آن‌ها تعبیه شده میباشد که از آن به خواسته تجمع هوا به کار گیری می شود. از جعبه های پلنیوم به مراد تجمع مناسب هوا درپشت این روزنه به کار گیری می شود وبدین ترتیب توزیع هوا در ارتفاع روزنه ها به شکل پیوسته ویکنواخت انجام می گیرد. جریان هوا از طریق لولههای خرطومی به پلنیوم باکس رسیده و بعد از آن از انجام فعالیت یکنواختی به وسیله اشکال دریچه هوا شاهد پخش جریان هوا ثابت در ساختمان را سبب خواهد شد. بعدها دهانه پلنیوم باکس ها اهمیت اعتنا به بعد ها پشت دریچه خطی اسلوت گزینش می شوند . پلنیوم باکس ها به طور معمول در ارتفاع بالا کلیدی محل ورود های گرد به فواصل حداکثر 1/2 متر پشت روزنه های خطی اسلوت نصب میشوند. پلنیوم باکس ها به طور معمول در طول بالا اصلی محل ورود های گرد به فواصل حداکثر 1/2 متر پشت دریچه های خطی کارگزاری می شوند. پلنیوم باکس مناسب از چه جایی بخرم؟ جهت غربت از هرگونه نشت هوا و افت فشار و پرهیز از تبادل دمایی در در میان دمای فضای سقف کاذب و بدنه ی پلنیوم باکس و همینطور دوری از تکثیر صدای هوای شناور در داخل پلنیوم باکس، در بدنه ی داخلی یا این که همین که خارجی پلنیوم باکس از عایق الاستومری به کارگیری نصب پلنیوم باکس میشود. جهت غربت از هرگونه نشتِ هوا و افت فشار و پرهیز از تبادلِ دمایی دربین دمای فضای سقف کاذب و بدنه ی پلنیوم باکس و همینطور جلوگیری از انتشارِ صدای هوای شناور در باطن پلنیوم باکس، در بدنه ی داخلی یا خارجیِ پلنیوم باکس از عایقِ الاستومری به عمل گیری میشود. به عامل عایق بودن از تجمع رطوبت در پلنیوم پرهیز می کند. به طور معمول به ازای هر 80 سانتی متر میباشد یک محل ورود هوا در حیث گرفته می شود اما این فواصل نباید از 120 سانتی متر تجاوز کند. به طور معمول به ازای هر 80 سانتی متر هست یک محل ورود هوا در حیث گرفته می شود البته این فواصل نباید از 120 سانتی متر تجاوز کند. چنانچه شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در آیتم پلنیوم باکس حرفه کویل بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.
آخرین مطالب