راهنمای نگارش مقاله - مجله چشمپزشکی بینا

اسم مؤسسهای که پروژهی تحقیقاتی را تأیید نموده هست در مقاله ذکر شود. فصلی از کتاب که به وسیله یک یا یکسری نویسن

توسط HEKAYATS در 19 بهمن 1400
اسم مؤسسهای که پروژهی تحقیقاتی را تأیید نموده هست در مقاله ذکر شود. فصلی از کتاب که به وسیله یک یا یکسری نویسنده نگارش شده است: اسم خانوادگی و حرف نخستین نام نویسنده فصل. سوال دیگر همین که آیا ضروری هست مسلما نام ترجمیک یا مترجم شما روی کتاب و در مشخصات فیپا درج شود؟ منابع به ترتیب به کارگیری در متن شمارهگذاری و مشخصات آن ها مطابق مثالهای ارائه شده از شماره یک درون دانلود مقاله مشاوره پرانتز شمارهگذاری شوند. شیوه اجرا: دسته مطالعه، مشخصات سیستم به طور کامل، محیط پژوهش، جامعه و مثال گزینه مطالعه، نحوه نمونه گیری و تخصیص نمونهها. نحوه جداسازی و باز‌نگری دادهها: روشهای آماری و نرمافزار مورد استفاده، آزمونهای آماری آیتم به کار گیری و کاربرد آنها. طرز و ابزار گردآوری دادهها: ابزار گردآوری، طریق تدوین و طراحی ابزار، روایی و پایایی ابزار. ۸. ↑ مرجعشناسی و نحوه تحقیق در ادبیات فارسی، ستوده، غلامرضا؛ انتشار سمت، تهران، ۱۳۸۱، چاپ نهم، ص ۲۰۱. به جهت حصول چنین شرایطی سالها زحمت کشیدهایم و حال شما دوستان میتوانید از ثمره تجربه غنی ما در حوزه اخذ پذیرش و چاپ گونه های مقالات علمی پژوهشی مثل مقالات ISI، اسکوپوس و یا مقالات علمی پژوهشی داخلی در مجلات معتبر اصلی رتبه بالا، بهره ببرید. حق چاپ: مسئوليت تمام منايع و مطالب چاپ شده از ديدگاه اخلاقی و حقوقی بر عهده نويسنده (نويسندگان) خواهد بود. شما میتوانید دارای فرضی راحت ترجمه مقالات، کتب و متن ها خویش را به ترجمیک بسپرید و صرفا مهم چندین کلیک از تخصص مترجمان بهره ببرید. ۵- هدایت برای ادامه تحقیق خویش یا این که دیگران. رضایت طومار آگاهانه: به جهت همه پژوهشها درج رضایت آگاهانه اضطراری است. بدین ترتیب لازم است نویسندگان محترم در نامه خواهش چاپ، این مورد ها را به وسیله امضاء متعهد گردند . آن‌گاه از نام نویسندگان ، تیتر مکتوب در منزلت مشابه با تیتر نوشته در بخش پیشین نوشته میگردد . در صورتی که تعداد نویسندگان از ۶ نفر بخش اعظم باشد، پس از اسم نفر ششم از عبارت et al به کار گیری شود.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن