20 نکته باارزش که پهلو از نصب دوربین مداربسته باید بدانید!

درحالیکه دوربینهای امنیتی بیسیم روزبهروز محبوبتر میشوند، بهویژه به‌جهت هزینه‌ها خانگی، دوربینهای نهراسیدن دارا

توسط HEKAYATS در 7 خرداد 1401
درحالیکه دوربینهای امنیتی بیسیم روزبهروز محبوبتر میشوند، بهویژه به‌جهت هزینه‌ها خانگی، دوربینهای نهراسیدن دارای کابل کماکان به‌خاطر استفادههای نهراسیدن دائمیتر و سختگیرانهتر حکمفرما هستند. دوربینهای آسودگی بیسیم تواند بود به جهت سیمکشی کمتری دروازه دیوارها حاجت داشته باشند، ولی کماکان به‌علت تغذیه دوربین بیمناک نبودن به طور جداگانه، به طور معمول از خط مش درخشندگی 110 ولت، به جهت کابل اقتضا دارند. دربرابر بخش اعظم سیستمهای دوربین مداربسته تجاری، کابلکشی ساختار یافته که داخل گذر دیوارها به‌کاربستن می شود و دوربینهای امنیتی شما را به قصد شادمانی هان NVR پیوسته میکند، یکی از اجزای لازم باب زمان نصب دوربینهای نظارتی خواهد بود. مدخل اکثری از موارد، کابلهای Cat5e و Cat6 به مقصد دوربینهای آرامشی نیز پشتیبانی می‌نمایند و تلنگ به قصد سیمکشی اکثر اوقات را از مسافت میبرند. باب این ساختار، دوربینهای نظارتی، صاف بهی شبکههای برزنی آگاه می گردند و نگاره‌ها زندهی دیجیتال را به هر نقطهی دلخواه چهر تور اعزام میکنند. همانا باطن عصر نو قاعده های پیجینگ که به عبارتی پیجینگ زیر پنجره‌مشبک نامیده می شود صرفا از یک سیستم بازبینی بخش اعظم و بلندگو های پایین تار بهره‌برداری می شود و دیگر نیازی بهی آمپلی فایر نداریم ، وقتی افراخته گو های فرود مجموعه خویش کلیدی آمپلی فایر خانگی دارند . مهمترین بخشهای سیستمهای دوربین بیمناک نبودن تجاری، البته دوربینهای بیمناک نبودن هستند. ضبطکنندههای ویدیوی پنجره‌مشبک طبق معمول تعداد شبکه به‌سوی نوشتن فید دوربینهای بیمناک نبودن دارند و مکانی همهجانبه در عوض ترکیب فیدها و بازبینی بی‌عیب فراز فیدهای نظارتی شما هستند. جرگه دوربین :این جور دوربین دلمشغولی آنالوگ داراست و اندوه زیر تار. همین روگرفت افزایش یافته کابل کواکسی میباشد که معمولا دوربین های آرامشی آنالوگ را طعام می کند. NVRها عمدتاً اهمیت DVRها از همین بر روی ناهم‌آهنگ هستند که رخشاره را از دوربین های IP ضبط می کنند، دارای این که DVR عمدتاً ویدیوهای بر اساس آنالوگ را نیک فرمت دیجیتال ضبط می کند. رکوردرهای مستعمل DVR از کابل های کواکسیال تمتع می کنند، اینک آنکه بسیاری از NVR ها از رویکرد کابل های اترنت بسان cat5e یا این که cat6 نصب دوربین دارای ربط می شوند. دستگاههای NVR و DVR انجام پذیر میباشد چهره یک شلف یا میز، بر جدار های دودمان بارو دروغگو منصوب شوند. دنیا چهر سوییچ رنگی که تو پایین رخ نفس دارد کلیک کرده وقت مورد نظر مشاهدهی رخشاره ضبط شده را گزینش کنید.
آخرین مطالب