[ad_1]

ها ها کاملا! همسایگان من فکر می کنند من کسی هستم که با کامپیوتر خود بازی می کند و بنابراین می تواند از عهده همه وظایف و مسئولیت های مربوط به ساختمانها برآید … مانند برخورد با لوله کش ، باغبان ، نظافتچی ، بوروکراسی دفتر شهردار. و چه چیزهایی دیگر.

جوابحذف

[ad_2]

منبع

ترجمه مقاله