محتوای بازاریابی ایمیل خود را از شرکتی به انسانی ترجمه کنیدمحتوا بخش بسیار مهمی از استراتژی بازاریابی ایمیل شماست. و یکی از بهترین راه ها برای کارآمدتر کردن مطالب ، انسانی تر بودن آن است.

منبعمنبع