قیمت دریچه بازدید داکت اسپلیت 29 اسفند 1400

دریچه داکت اسپلیت مشبک لولایی از دو قسمتِ کادر و دربِ مرکب تشکیل شده است.ِلذا برای ایجاد این روزنه داکت اسپلیت

توسط HEKAYATS در 17 فروردین 1401
دریچه داکت اسپلیت مشبک لولایی از دو قسمتِ کادر و دربِ مرکب تشکیل شده است.ِلذا برای ایجاد این روزنه داکت اسپلیت مشبک از تولید کادر شروع کنیم.برای تولید قاب روزنه داکت اسپلیت نخست بایستی بعد ها کلافِ زیرکارِ بطور دقیق گزینش گردد.این ایعاد شامل یک طول و یک عرض می گردد.در سطح ی سایزینگ کلافِ زیرکارِ روزنه داکت اسپلیت با احتساب نیم سانت از هر بُعد به عنوان بادخور اقدام به برشِ اضلاع فریمِ دریچه داکت اسپلیت می شود.پس از مهیا شدنِ اضلاع هرفریم در ابتدا و انتهای هر ضلع اقدام به گوشه زنی می کنیم.در واقع برای گونیا شدنِ گوشه های فریم دریچه داکت اسپلیت بایستی زاویه برشِ این گوشه صد رد صد ۴۵ رتبه باشد.پس از انجام گوشه زنی،اضلاع فریم دریچه داکت اسپلیت ،بوسیله ی کُرنرهای ورقی اقدام به اتصالِ هرگوشه به گوشه ی دیگر می رسد. اولی مرحله از ساخت دریچه داکت اسپلیت ( روزنه پایین حرفه کویل ) طراحی و مونتاژ فریمِ دریچه داکت اسپلیت می باشد.برای تولید فریم دریچه داکت اسپلیت در آغاز بایستی سایز و بعد ها داخلیِ کلافِ پایین کار را که در سقف کاذب بعنوان حافظ ی روزنه داکت اسپلیت فعالیت می کند را به اعتنا استخراج کرد.این ابعاد در سطح ی سایزینگ بصورتِ صفر تاصفرِ طولی و عرضی تصویب می گردد.اما در تراز ساختِ فریم روزنه داکت اسپلیت از هرمورد از همین بعدها به میزان نیم سانت بعنوان بادخور کسر می گردد تا قاب به راحتی در کلافِ زیرکارِ روزنه داکت اسپلیت جانمایی و کارگزاری گردد. پس از آماده شدنِ ساختار کادر روزنه داکت اسپلیت نوبت به طراحی و ساخت دربِ وزنه ایِ روزنه داکت اسپلیت می رسد.ابعاد درب وزنه ایِ روزنه داکت اسپلیت بر مبنای ابعادِ داخلیِ فریم، طراحی و مونتاژ می گردد.برای سهولت در نشیمنِ دربِ وزنه ایِ دریچه داکت اسپلیت ،به میزان یک تا دو میل از هر ضلع از ابعادِ داخلیِ فریمِ روزنه داکت اسپلیت کسر کرده و بعد ها درب دریچه داکت اسپلیت را طراحی می کنیم. حیاتی اعتنا به فِلت بودنِ سطح های درب روزنه داکت اسپلیت به جهت استحکام عمده و عدم تا خوردگی و یا این که دفرمه شدنِ قسمت های داخلیِ درب دریچه داکت اسپلیت در محیطِ دربِ این دریچه داکت اسپلیت ،یک لبه ی یک و نیم سانتی به باطن ساخت می شود تا نیز ایستاییِ درب روزنه داکت اسپلیت بصورت مستحکم پابرجا باشد و هم ساختار داخلیِ درب دریچه داکت اسپلیت شیک خیس به نظر برسد.ابعاد درب روزنه داکت اسپلیت بر مبنای ابعاد داخلیِ فریم روزنه داکت اسپلیت گزینش می شود.با دقت به لولایی بودنِ درب روزنه داکت اسپلیت باید ضخامت لولا را از مقدار بعد ها داخلیِ فریم روزنه داکت اسپلیت کسر کنیم تا درب دریچه داکت اسپلیت به راحتی در داخلِ نشیمنِ فریمِ روزنه داکت اسپلیت جانمایی گردد. ضروری به توضیح میباشد روزنه داکت اسپلیت به دو صورتِ پیچ ازرو و پیچ ازتو(پیچ مخفی) قابل کارگزاشتن است.اگر بخواهیم روزنه داکت اسپلیت را بصورت پیچ ازرو کارگزاری نماییم باید قبل از عملیات رنگ کاری بر روی نمای کادر دریچه داکت اسپلیت به تعداد مکفی بصورت پِرسی جای پیچ ساخت می نماییم تا روزنه داکت اسپلیت بواسطه همین پیچ ها در محل خویش جانمایی و کارگزاشتن گردد.ضمنا درصورتیکه قرار بر همین باشد که روزنه داکت اسپلیت بصورت پیچ نهفته نصب گردد،اینجاپیچ ها بایستی در ساختار داخلی و دیواره ی سه پَریِ کادر دریچه داکت اسپلیت جاسازی می شوند و در واقع در همین حالت بر روی نمای دریچه داکت اسپلیت چیزی به اسم پیچ یا جای پیچ پس از نصب قابل دید نمی باشد و نمای دریچه داکت اسپلیت به زیبایی و فارغ از زایده در محل خود رویت می گردد.تعداد جای پیچ ها بر روی قاب دریچه داکت اسپلیت و هم تعداد قفل ها بر بر روی درب دریچه داکت اسپلیت دقیقاً به ابعاد دریچه داکت اسپلیت متعلق میباشد و هرچه روزنه داکت اسپلیت بزرکتر باشد همین مقادیر نیز قیمت روزنه بازدید داکت اسپلیت ارتقا می یابد.
آخرین مطالب