فرهنگ چه تاثیری بر بازاریابی دارد؟بازاریابی تجاری به ارتباطی خلاقانه و واضح نیاز دارد. آخرین چیزی که شما نیاز دارید این است که پیام مبارزات انتخاباتی شما مبهم و تفسیر نادرست باشد.

منبعمنبع