شش مزیت فناوری ترجمه مراقبت های بهداشتیفناوری ترجمه بهداشت و درمان اصطلاحی است که شامل ابزاری است که از فن آوری مدرن برای ترجمه موثر متن یا گفتار از یک زبان به زبان دیگر استفاده می کنند.منبع