راه درست مطالعه لباس زیبای خفته

به تازگی یک برند لباس عروس ژاپنی به اسم Kuraudia Co. پیشبینی ها دفاعی مسلمین در همین حوادث چه بود و به چه میزا

توسط HEKAYATS در 18 شهریور 1401
به تازگی یک برند لباس عروس ژاپنی به اسم Kuraudia Co. پیشبینی ها دفاعی مسلمین در همین حوادث چه بود و به چه میزانی توانست کاستیها را جبران نماید؟ پیشاپیش باید متذکر شد که در این عرصه ما با دو سپس “سنّت” سرو کار داریم: یکی، مقام و نقش اصیل مذهبی “سنّت” در اسلام و دیگر، سرگذشت تاریخی مالامال نشیب و فراز آن در آن‌گاه اول، “سنّت” را بر مسند قانون گذاری و موازی دارای قرآن میبینیم که بایستی برای همیشه اصالت و تاثیر و مهم ذاتی خود را حفظ نماید. هیچ مسلمان و فرقهای اسلامی نمی باشد که سنّت فرستاده الله-صلّی الله علیه وسلّم -را به تیتر مبین فرامین و قوانین قرآن و سرچشمهی ضابطه قبول نداشته باشد، مگر اشخاص و فرقی معدود که حسابشان کاملاً انقطاع هست و مسلمانان آن ها را به لقب تاریخی “منکرین سنّت” میشناسند. «سنّت» که جامعترین اطلاق بر مجموعهی بزرگ احادیث نبوی، اعم از اقوال، اعمال، احوال، تقاریر، اخلاق، عادات، سیرت، ذهن ها و گرایشهای نبی الله-صلّی الله علیه وسلّم -میباشد، بزرگترین منشا قانون ـ به لحاظ شمول جزئیات و فروع و تفضیل احکام ـ و برجستهترین نشانهی حقّانیت اسلام پس از مکتوب (قرآن) و مشعل سوق دهی مسلمین در کل شعب زندگی به شمار می‌رود و اصلی دقت به جایگاه آن به تیتر اولی و مطمئنترین ابزار تعبیروتفسیر قرآن و توضیح و کشف مقاصد آن، در عقیدهی مسلمین مهم قداست و اهمیتی نزدیک به قرآن میباشد، آن چنان که به وصف «وحی غیر متلو» (وحی خواندن نا شدنی) توصیف میشود. البته پس از رسول الله-صلّی الله در مقابل وسلّم -و حصهای از عهد و پیمان صحابه، عرصهی تاخت و تاز عوامل بیگانه و مخرب قرار گرفت و ضربان حوادث طاقت فرسا زمانه بر پیکرش اصابت نمود و حریم آن را خدشه دار کرد. در جنبهی دوم، آن را نظیر سایر ره آوردهای تاریخی بینیم که در متن آن به کرات و نحوههای گوناگون، عرصهی کنشهای مختلف بوده است. اساساً این حدیث سازیها و دستبردهای حدیث سازان و دشمنان، اهمیت وجود محافظین مخلص و از خود گذشتهای چون صحابهی پیامبر-صلّی الله درمقابل وسلّم -و آن گاه از آنان، تابعین و سایر محدثین عظام، تا چه حد قابل اعتنا و مخرب بود؟ در صفحهی ذهن یک مسلمان کنجکاو، در قبال چنین واقعیتی تاریخی، حتماً جوانههای بذر همین پرسش ها سر بر میآورد که: عمق این فاجعه تا چه حد بود و در اثر آن چه مقدار حدیث از میان رفت و یا تحریف شد؟ و باز اگر آن گویندهی خیالی نمونههایی تاریخی از آن کارداران مخرب و خدشه پذیریها را مستنداً بر شمارد، دیگر مطمئناً پشتوانههای مذهبی بیپایه و لرزان ذهن وی تاب مقاومت نیاورده و به سادگی بر روی نیز فرو خواهند ریخت. چنانچه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ دیتاها مضاعف عمده در آیتم لباس زیبای خفته راستکی لطفا به بازدید از لباس زیبای خفته انسانی وب سایت ما.
آخرین مطالب