ترجمه ها بندرت تعریف می شوند. فراموش نکنید که متشکرممنبع