با چند زبانه شدن می توانید رتبه وب سایت خود را بهبود ببخشید؟اگر بازار هدف شما جهانی است ، برای جهانی شدن باید اقدامات جسورانه ای انجام دهید. یکی از ساده ترین راه ها ترجمه وب سایت های تجاری است.

منبعمنبع