آییننامه راهنمایی و رانندگی - ویکینبشته

۲۳- جاده اصلی: جادهای که در عکس العمل کلیدی جاده دیگر پهنتر می باشد یا دارای نصب علایم هدایت با تلقی شود. ۲۹-

توسط HEKAYATS در 14 بهمن 1400
۲۳- جاده اصلی: جادهای که در عکس العمل کلیدی جاده دیگر پهنتر می باشد یا دارای نصب علایم هدایت با تلقی شود. ۲۹- خیابان اصلی: خیابانی که در عکس العمل حساس خیابان دیگر پهنتر میباشد یا این که اساسی کارگزاری علایم راهنمایی کلیدی تلقی شود. ۳۰- خیابان فرعی: خیابانی که از خیابان با تنگتر است یا حساس کارگزاشتن علایم هدایت فرعی شناخته شود. ۳۳- راه: اعم می باشد از خیابان و جاده و کوچه. ۲۴- جاده فرعی: جادهای که از جاده دارای منشعب شده و از آن تنگتر میباشد یا این که اصلی کارگزاشتن علایم هدایت فرعی به شمار میرود. ۲۵- جاده خصوصی: جادهای که افراد یا مؤسسات برای استعمال فردی ساختهاند و استعمال دیگران از آن منوط با اجازهی مالک است. ۴۶- کوچه: راهی در بخش ها مسکونی که عرض آن حداکثر شش متر باشد. ۲۸- خیابان: راه عبور و مرور در بخش ها مسکونی. ۲۸- حق تقدم: حق عبور وسیلهی نقلیهای زودتر از وسایل نقلیه دیگر یا این که از پیادهها و بالعکس. ۴۹- ناحیه ممنوعه: ناحیه و محلی که عبور و مرور وسایل نقلیه در آنها به وسیله علایم مختص ممنوع شده باشد. ۳۷- سازنده وسایل نقلیه: شخص یا این که مؤسسه یا کارخانهای که وسایل نقلیهای را که مطابق این آییننامه باید شمارهگذاری شوند میسازد، یا قطعات ساختهی آنان را سوار (مونتاژ) نمونه سوال دین طومار موتور رایگان مینماید. ۴۳- قطعات اصلی: کلیهی قسمتهای اصلی وسیلهی نقلیه که طبق همین آییننامه بایستی شمارهگذاری شود نظیر موتور و شاسی و اتاق که تعویض آن ها باعث تغییر‌و تحول مشخصات با وسیلهی نقلیه میگردد. ۵۰- مواد خطرناک: هر گونه مواد منفجره یا این که محترقه یا این که مایعات آتشزا و گازهای فشرده و امثال آنها. کارگزاشتن بوقهای شیپوری: سوت بلبلی و به طور کلی هر مدل وسیلهی خبرها صوتی دارای صدای ناهنجار و غیرعادی و همینطور زدن بوق ممتد یا غیرضروری یا مکرر و یا در محلهایی که این فعالیت به وسیله علامتی منع شده ممنوع است. در صورتی که دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت داده ها اکثر در گزینه کانال مثال سوال آئین نامه لطفا به تماشا از وب تارنما ما.
آخرین مطالب